Do poprawnego działania strony wymagana jest włączona obsługa JavaScript

Św. Hieronim (ok. 347 — 418). Biogram

Św. Hieronim (ok. 347 — 418). Biogram

Papież Damazy zlecił św. Hieronimowi pracę nad uporządkowaniem łacińskich wersji Pisma św. Jednocześnie Hieronim szeroko propagował życie monas­tyczne, pozyskując dla niego wielu kandydatów. W tym celu pisał wiele listów i instrukcji. Doradzał umiarkowanie w postach i praktykach ascetycznych, stałe zajęcie, kontakt z książką. Zalecał życie w grupie, bo życie w samotności jest narażone na wiele niebezpieczeństw – pisze o św. Hieronimie O. Marian Kanior OSB w książce „Historia Monastycyzmu Chrześcijańskiego. T.1 Starożytność”

Osobliwym mnichem, a zarazem krzewicielem życia monastycznego na Zachodzie był św. Hieronim, jedna z najwybitniejszych postaci w dziejach Kościoła na przełomie IV/V wieku. Urodził się w bogatej rodzinie około 347 r. w Strydonie, położonym między Dalmacją, a Panonią. W 360 r. przybył do Rzymu, gdzie podjął i kontynuował studia klasyczne do 367 r. W 365 r. przyjął chrzest z rąk papieża Liberiusza (352-366) i rozpoczął życie ascetyczne. Podczas podróży do Trewiru w 367 r. zapoznał się z życiem monastycznym, zapoczątkowanym tam pod wpływem św. Atanazego. W latach 368-373 przebywał wśród mnichów w Akwilei, pogłębiając swoje życie wewnętrzne. Odnalazł tam swego przyjaciela z czasu studiów rzymskich, Rufina, który go wprowadził do biblioteki uczonego ascety Paula de Concordia. Od tego czasu także Hieronim łączył życie ascetyczne z pra­cą naukową, oddając się coraz bardziej studiom pisarzy katolickich. Szczególnie pociągały go studia nad Pismem św. W latach 375-378 prowadził życie pustelnicze na pustyni Chalcydyckiej koło Antiochii, gdzie utrzymywał kontakt z mnichami. Pod wpływem jakiegoś nadprzyrodzonego znaku zajął się studiami biblijnymi. W tym celu podjął naukę języka hebrajskiego. Prześladowany przez mnichów syryjskich za swoje poglądy teologiczne, powrócił do Antiochii, w 368 r. został wyświęcony na kapłana. Pęd do wiedzy ułatwił mu zawarcie znajomości z uczonym ascetą Ewagriuszem, czego dalszą konsekwencją były lekcje egzegezy i pogłębianie znajomości języka hebrajskiego. W 380 roku przebywał w Konstantynopolu, gdzie słuchał wykładów Grzegorza Teologa, odkrył egzegezę Orygenesa i zapoznał się z Grzegorzem z Nyssy.

Po powrocie do Rzymu w 382 r. Hieronim został sekreta­rzem papieża Damazego (366-384), który zlecił mu pracę nad uporządkowaniem łacińskich wersji Pisma św.

Po powrocie do Rzymu w 382 r. został sekreta­rzem papieża Damazego (366-384), który zlecił mu pracę nad uporządkowaniem łacińskich wersji Pisma św. Jednocześnie Hieronim szeroko propagował życie monas­tyczne, pozyskując dla niego wielu kandydatów. W tym celu pisał wiele listów i instrukcji. Doradzał umiarkowa­nie w postach i praktykach ascetycznych, stałe zajęcie, kontakt z książką. Zalecał życie w grupie, bo życie w samotności jest narażone na wiele niebezpieczeństw. W roku 383 zaczął organizować spotkania ascetyczno-biblijne patrycjuszek rzymskich (Marcella, Paula i inne). W roku 385, po śmierci papieża Damazego, gdy zabrakło protektora, przeniósł się do Palestyny. Dołączyły się do niego Paula z córką Eustochią i inne niewiasty. Po odbyciu pielgrzymki do Syrii i Egiptu, po zwiedzeniu Ziemi Świętej osiadł ostatecznie w Betlejem w 386 r., gdzie Paula wybudowała dwa klasztory, żeński i męski, kilka schronisk dla pielgrzymów i szkołę dla młodzieży. W obu klasztorach zaprowadzono równe traktowanie mnichów i mniszek, niezależnie od pochodzenia socjalne­go. Hieronim, żyjąc życiem mniszym i organizując to życie, równocześnie pracował nad Pismem św. W nie­dziele i święta głosił homilie, w tygodniu wykładał mnichom Pismo św. a po nocach pisał komentarze do Biblii. W latach 390-405 pracował nad tekstem Biblii łacińskiej, słynnej Wulgaty, jednego z wielkich pomni­ków erudycji i literatury starożytności chrześcijańskiej. Kilkakrotnie musiał opuszczać Betlejem wraz z mnicha­mi, z powodu najazdu plemion arabskich w 402 r, i w 412 r. Zmarł 30 września 419 lub 420 roku.

O. Marian Kanior OSB

Biogram pochodzi z książki Historia monastycyzmu chrześcijańskiego; Wydawnictwo Unum, 1993.

Belka Tygodnik753


Czy podobał się Państwu ten tekst? Jeśli tak, mogą Państwo przyczynić się do publikacji kolejnych, dołączając do grona MECENASÓW Teologii Politycznej Co Tydzień, redakcji jedynego tygodnika filozoficznego w Polsce. Trwa >>>ZBIÓRKA<<< na wydanie kolejnych 52 numerów TPCT w 2024 roku. Każda darowizna ma dla nas olbrzymie znaczenie!

Wydaj z nami

Wydaj z nami „Kotwice w niebie” Rémiego Brague'a po polsku
Zostań współwydawcą pierwszego tłumaczenia książki prof. Rémiego Brague'a
Brakuje
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.