Seminarium na UW: Przeznaczenie i misja dziejowa Rosji? Lektura tekstów filozoficznych

Seminarium na UW: Przeznaczenie i misja dziejowa Rosji? Lektura tekstów filozoficznych

Polecamy konwersatorium Tomasza Herbicha "Przeznaczenie i misja dziejowa Rosji? Lektura tekstów filozoficznych".

Polecamy konwersatorium Tomasza Herbicha Przeznaczenie i misja dziejowa Rosji? Lektura tekstów filozoficznych. Trwają zapisy, zapraszamy na stronę zajęć.

Opis zajęć

Konwersatorium będzie poświęcone rekonstrukcji i analizie zasadniczych twierdzeń zawartych w wybranych tekstach, w których podjęto próbę określenia misji dziejowej Rosji i natury stojących przed nią zadań, oraz dyskusji na temat tych twierdzeń.

Zajęcia zostaną podzielone na dwie części. Pierwsza z nich będzie poświęcona prezentacji najistotniejszych informacji na temat autora danego tekstu. Część ta przyjmie formę krótkiego wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Drugą część będzie stanowiła dyskusja, której celem będzie rekonstrukcja podstawowych twierdzeń i toku argumentacji zawartego w omawianym na danych zajęciach tekście oraz odpowiedź na pytanie o aktualność danego ujęcia. Jeżeli Słuchacze wyrażą chęć przygotowania krótkich wystąpień, zostanie przedstawiona lista publikacji, które rozszerzają wiedzę na tematy omawiane podczas zajęć i będą mogły stać się przedmiotem referatu.

W trakcie zajęć zostanie zrealizowana następująca lista lektur (wszystkie są dostępne w języku polskim):

 • P. Czaadajew, Pierwszy list filozoficzny [w:] tenże, Listy, Kraków 1992; tenże, Apologia obłąkanego [w:] Wokół słowianofilstwa, red. J. Dobieszewski, Warszawa 1998, s. 63–75.
 • I. Kiriejewski, O charakterze cywilizacji Europy i jej stosunku do cywilizacji Rosji (List do księcia J. J. Komarowskiego) [w:] Wokół słowianofilstwa, red. J. Dobieszewski, Warszawa 1998, s. 76–109.
 • I. Gagarin SJ, Czy Rosja będzie katolicka? [w:] Niedokończona dyskusja…, red. L. Augustyn i M. Kwaśnicka, Kraków 2008, s. 33–61; A. Chomiakow, Jeszcze kilka słów prawosławnego chrześcijanina na temat wyznań zachodnich z powodu licznych publikacji religijnych, łacińskich i protestanckich (fragmenty) [w:] Niedokończona dyskusja…, red. L. Augustyn i M. Kwaśnicka, Kraków 2008, s.63–98.
 • F. Dostojewski, Dziennik pisarza, t. 3, s. 379–399 [Mowa ku czci Puszkina i poprzedzające ją wyjaśnienie].
 • K. Leontjew, Bizantynizm i Słowiańszczyzna (fragmenty) [w:] Wokół Leontjewa i Bierdiajewa, red. J. Dobieszewski, Warszawa 2001, s. 145–176.
 • W. Sołowjow, Trzy siły, „Przegląd Filozoficzno–Literacki” 2002, nr 2, s. 33–43; tenże, Rosyjska idea, Zielona Góra 2004.
 • M. Bierdiajew, Słowianofilstwo i idea słowiańska, „Teologia Polityczna” 2015, nr 8, s. 229–234; tenże, Duchy rewolucji rosyjskiej, „Kronos” 2007, nr 4, s. 9–35; tenże, Rosyjska idea, Warszawa 1999 (fragmenty).
 • L. Karsawin, Wschód, Zachód i rosyjska idea, Zielona Góra 1999 (fragmenty).
 • A. Dugin, Geopolityczna przyszłość Rosji, „Pressje” 2014, nr 37, s. 40–64 [fragment książki Dugina Podstawy geopolityki. Geopolityczna przyszłość Rosji].
 • A. Sołżenicyn, Rosja w zapaści, Warszawa 1999 (fragmenty); W. Cymburski, Wyspa Rosja, „Pressje” 2014, nr 37, s. 65–87.
 • Cel ogólny

  Celem zajęć jest prezentacja wybranych koncepcji filozoficznych dotyczących przeznaczenia i misji dziejowej Rosji oraz dyskusja na ich temat.

  Cele szczegółowe

  1. Scharakteryzowanie najważniejszych nurtów ideowych w filozofii rosyjskiej, wyróżnienie motywów stale powracających w dyskusji na temat charakteru kultury i cywilizacji rosyjskiej oraz zadań stojących przed Rosją.

  2. Rozwijanie zdolności logicznego argumentowania i umiejętności dyskutowania.

  •  
  • zna i rozumie najważniejsze teksty filozoficzne dotyczące przeznaczenia i misji dziejowej Rosji,
  • zna kontekst historyczny, w którym filozofia rosyjska rozwijała się w XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku,
  • zna podstawowe fakty z biografii autorów, których teksty będą omawiane, oraz najważniejsze koncepcje przez nich sformułowane,
  • zna i rozumie takie pojęcia, jak: słowianofilstwo, okcydentalizm, eurazjatyzm, mesjanizm, komunizm i inne.
   •  
   • rozpoznaje podstawowe tematy i motywy, które wpływają na kształtowanie się poglądów dotyczących przeznaczenia i misji dziejowej Rosji
   • identyfikuje typowe strategie argumentacyjne na rzecz wyjątkowości i szczególnego posłannictwa Rosji,
   • ma gruntowną znajomość metod interpretacji tekstu filozoficznego.
    •  
    • potrafi logicznie uargumentować własne stanowisko oraz dyskutować z szacunkiem dla adwersarza.
     • Metody pracy

      Dyskusja połączona z analizą tekstów źródłowych.

      Zapisy

      Można zapisać się na stronie zajęć.

     Kompetencje społeczne - po zakończeniu kursu Słuchacz:

    Umiejętności - po ukończeniu kursu Słuchacz:

   Korzyści dla słuchaczy

   Wiedza - po ukończeniu kursu Słuchacz:


  Ambitna kultura potrzebuje Twojego wsparcia. Prosimy, przekaż darowiznę w dowolnej wysokości i dołącz do grona darczyńców Teologii Politycznej. Kliknij tu lub przekaż darowiznę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, Volkswagen Bank Polska S.A. 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem „darowizna na Teologię Polityczną”. Dziękujemy!

  Zostań współwydawcą Teologii Politycznej. Przekaż darowiznę.

  Wpłać darowiznę
  50 zł
  Wpłać darowiznę
  100 zł
  Wpłać darowiznę
  200 zł
  Wpłać darowiznę

  Newsletter

  Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
  oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.