Do poprawnego działania strony wymagana jest włączona obsługa JavaScript

Przekuwanie marzeń w działanie. O Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja w Tygodniku „Idziemy”

Przekuwanie marzeń w działanie. O Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja w Tygodniku „Idziemy”

Poznanie zasad negocjacji pozycyjnych i problemowych, nabranie wprawy w wystąpieniach publicznych czy wtajemniczenie w metody skutecznego fundraisera to wiedza cenna, ale prawdziwym „creme de la creme” tych dziesięciu dni Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja byli goście, którzy przyjechali z bardzo ciekawymi wykładami – pisze Iwona Budziak w Tygodniku „Idziemy”.

Pod koniec lipca trzydzieścioro młodych ludzi przyjechało do benedyktyńskiego opactwa w Tyńcu, by uczestniczyć w zaję­ciach Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. W Polsce niewiele ponad 9 proc, ich rówieśników włącza się w pracę wolontariacką, oni chcą i to robią, a Akademia daje im narzędzia, by swe projekty mogli zrealizo­wać w sposób najlepszy z możliwych.

Przyjechali z całej Polski. Marta Majew­ska i Jan Kozikowski są z Gdym, poznali się na debatach oksfordzkich dla licealistów. Przywieźli ze sobą projekt takich debat dla szkól podstawowych. - Debaty nauczyły nas mówić, argumentować, prezentować się. Chcemy dać szansę takiego dokształca­nia się młodszym uczniom - mówią. Kamil Cienkusz jest z Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie z przyjaciółmi aktywnie działa w Sto­warzyszeniu Koliber. - Chcemy propago­wać lokalny patriotyzm - mówi. Z kolegą planują poprowadzić w szkołach średnich lekcje na temat Republiki Ostrowskiej. Ania Dyla z Lublińca przywiozła do Tyńca wła­sny projekt międzykulturowych i międzypo­koleniowych spotkań integracyjnych. Ga­brysia Nesteruk z Krakowa przygotowuje projekt spotkań z seniorami mieszkającymi w domach spokojnej starości, Maksymilian Zych - „katowicki szlak ży­dowski”. a Wiktor Gornostaj z Morąga myśli o in­tegracji dzieci ukraińskich z polskimi rówieśnikami.

Szkolenie jest intensyw­ne. Dziesięciodniowe zaję­cia trwają od godz. 9 do 22, z przerwami na posiłki. - Chcemy żeby nasi pod­opieczni uczyli się od naj­lepszych. Dlatego zatrudniamy wybitnych trenerów, mających doświadczenie w pracy warsztatowej dla dużych firm - mówi Anto­nina Grządkowska, koordynująca program Akademii Liderów. - Rozwijamy ich kom­petencje społeczne, takie, które pomogą im później pracować z rówieśnikami, umiejęt­ności komunikacyjne, prezentacyjne, uczy­my jak być liderem i jak zarządzać grupą - mówi o pracy tutorów Przemysław Rybarczyk, menedżer, specjalista ds. mediacji, ne­gocjacji i rozwiązywania konfliktów, coach, konsultant i trener biznesu. - Podczas za­jęć dowiadują się, że ważne jest nic tylko to by zrobić coś dobrego, ale też, by w pro­jekt angażować innych. Uczestnicy są dla siebie bardzo życzliwi, podsuwają sobie po­mysły, bardzo się inspirują - dodaje Marta Krawczyk - psycholog, terapeutka, trener rozwoju osobistego. - Pomagamy im prze­kuć marzenia w plan działania - podsumo­wuje Justyna Krzykała - psycholog, trener, coach i facylitator. 

Chcemy żeby nasi pod­opieczni uczyli się od naj­lepszych. Dlatego zatrudniamy wybitnych trenerów, mających doświadczenie w pracy warsztatowej dla dużych firm

W prowadzeniu warsztatów pomaga jako wychowawca Michał Wojtczyk, student filo­zofii. O uczestnikach Akademii mówi w sa­mych superlatywach. - Im­ponuje mi ich otwartość, chęć poznawania świata i odwaga. W ubiegłym roku uczestniczyłem w zajęciach z konstruowania uwag kry­tycznych, czyli jak w mery­toryczny sposób powiedzieć komuś, ze zawalił. Kiedy podczas wy stąpień czyjś ko­munikat był dla grupy nie­zrozumiały, nie poddawał się, mówił: chcę drugi raz spróbować. To mi zaimponowało.

Zapytane o to, co podczas warsztatów było dla nich cenne, przyjaciółki Amelia z Białegostoku i Emilka z Katowic zgodnie stwierdziły, że możliwość poznania techniki komunikatu zwrotnego FUKO i pomocne­go w komunikacji z innymi modelu zacho­wań Extended DISC. Brzmi specjalistycz­nie? To pojęcia ze szkoleń menedżerskich, sprzedażowych. HR-owych. Zapamiętały je, bo jak wierzą, te umiejętności mogą wyko­rzystać zarówno podczas realizacji projek­tu, jak i w codziennym życiu. Jeśli przy oka­zji jakiegoś wydarzenia, koncertu, eventu ktoś zobaczy dwie sympatyczne dziewczy­ny rozstawiające płótna, rozdające pędzle i farby i zachęcające do malowania - to za­pewne będą one. Z tak powstałych obrazów uszyją torby i sprzedadzą je na aukcjach, z których pieniądze zasilą konta placówek opiekuńczych.

Poznanie zasad negocjacji pozycyjnych i problemowych, nabranie wprawy w wy­stąpieniach publicznych czy wtajemnicze­nie w metody skutecznego fundraisera to wiedza cenna, ale prawdziwym creme de la creme tych dziesięciu dni Akademii byli go­ście, którzy przyjechali z bardzo ciekawy­mi wykładami. Ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier - prawnik, wykładowca prawa rzymskiego UJ, Arkady Rzegocki - szef służby zagranicznej RP, Jolanta Rzegocka - anglistka i kulturoznawczyni. Michał Szułdrzyński - redaktor naczelny tygodni­ka „Plus Minus”, bp prof. Jacek Grzybow­ski - filozof. - Chcemy, by te spotkania da­wały uczestnikom Akademii wielostronne spojrzenie na przestrzeń publiczną, na tema­ty dotycząc odpowiedzialności, liderstwa, zmieniania świata, by poszerzały ich hory­zonty - podkreśla Antonina Grządkowska.

Akademia Liderów od początku swej działalności wyszkoliła 205 liderów, którzy zrealizowali 143 różne projekty na rzecz swych lokalnych społeczności. W tym roku przybyło jej kolejnych trzydzieścioro mło­dych ludzi gotowych zmieniać nasz świat na lepszy Patronat nad Akademią Liderów objął tygodnik „Idziemy”.

Iwona Budziak

Tekst ukazał się w 33 (876) numerze Tygodnika „Idziemy” // 14.08.2022. Przedruk publikujemy za uprzejmą zgodą redakcji.


Czy podobał się Państwu ten tekst? Jeśli tak, mogą Państwo przyczynić się do publikacji kolejnych, dołączając do grona MECENASÓW Teologii Politycznej Co Tydzień, redakcji jedynego tygodnika filozoficznego w Polsce. Trwa >>>ZBIÓRKA<<< na wydanie kolejnych 52 numerów TPCT w 2024 roku. Każda darowizna ma dla nas olbrzymie znaczenie!

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.