Przekuwanie marzeń w działanie. O Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja w Tygodniku „Idziemy”

Poznanie zasad negocjacji pozycyjnych i problemowych, nabranie wprawy w wystąpieniach publicznych czy wtajemniczenie w metody skutecznego fundraisera to wiedza cenna, ale prawdziwym „creme de la creme” tych dziesięciu dni Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja byli goście, którzy przyjechali z bardzo ciekawymi wykładami – pisze Iwona Budziak w Tygodniku „Idziemy”.

Pod koniec lipca trzydzieścioro młodych ludzi przyjechało do benedyktyńskiego opactwa w Tyńcu, by uczestniczyć w zaję­ciach Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. W Polsce niewiele ponad 9 proc, ich rówieśników włącza się w pracę wolontariacką, oni chcą i to robią, a Akademia daje im narzędzia, by swe projekty mogli zrealizo­wać w sposób najlepszy z możliwych.

Przyjechali z całej Polski. Marta Majew­ska i Jan Kozikowski są z Gdym, poznali się na debatach oksfordzkich dla licealistów. Przywieźli ze sobą projekt takich debat dla szkól podstawowych. - Debaty nauczyły nas mówić, argumentować, prezentować się. Chcemy dać szansę takiego dokształca­nia się młodszym uczniom - mówią. Kamil Cienkusz jest z Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie z przyjaciółmi aktywnie działa w Sto­warzyszeniu Koliber. - Chcemy propago­wać lokalny patriotyzm - mówi. Z kolegą planują poprowadzić w szkołach średnich lekcje na temat Republiki Ostrowskiej. Ania Dyla z Lublińca przywiozła do Tyńca wła­sny projekt międzykulturowych i międzypo­koleniowych spotkań integracyjnych. Ga­brysia Nesteruk z Krakowa przygotowuje projekt spotkań z seniorami mieszkającymi w domach spokojnej starości, Maksymilian Zych - „katowicki szlak ży­dowski”. a Wiktor Gornostaj z Morąga myśli o in­tegracji dzieci ukraińskich z polskimi rówieśnikami.

Szkolenie jest intensyw­ne. Dziesięciodniowe zaję­cia trwają od godz. 9 do 22, z przerwami na posiłki. - Chcemy żeby nasi pod­opieczni uczyli się od naj­lepszych. Dlatego zatrudniamy wybitnych trenerów, mających doświadczenie w pracy warsztatowej dla dużych firm - mówi Anto­nina Grządkowska, koordynująca program Akademii Liderów. - Rozwijamy ich kom­petencje społeczne, takie, które pomogą im później pracować z rówieśnikami, umiejęt­ności komunikacyjne, prezentacyjne, uczy­my jak być liderem i jak zarządzać grupą - mówi o pracy tutorów Przemysław Rybarczyk, menedżer, specjalista ds. mediacji, ne­gocjacji i rozwiązywania konfliktów, coach, konsultant i trener biznesu. - Podczas za­jęć dowiadują się, że ważne jest nic tylko to by zrobić coś dobrego, ale też, by w pro­jekt angażować innych. Uczestnicy są dla siebie bardzo życzliwi, podsuwają sobie po­mysły, bardzo się inspirują - dodaje Marta Krawczyk - psycholog, terapeutka, trener rozwoju osobistego. - Pomagamy im prze­kuć marzenia w plan działania - podsumo­wuje Justyna Krzykała - psycholog, trener, coach i facylitator. 

Chcemy żeby nasi pod­opieczni uczyli się od naj­lepszych. Dlatego zatrudniamy wybitnych trenerów, mających doświadczenie w pracy warsztatowej dla dużych firm

W prowadzeniu warsztatów pomaga jako wychowawca Michał Wojtczyk, student filo­zofii. O uczestnikach Akademii mówi w sa­mych superlatywach. - Im­ponuje mi ich otwartość, chęć poznawania świata i odwaga. W ubiegłym roku uczestniczyłem w zajęciach z konstruowania uwag kry­tycznych, czyli jak w mery­toryczny sposób powiedzieć komuś, ze zawalił. Kiedy podczas wy stąpień czyjś ko­munikat był dla grupy nie­zrozumiały, nie poddawał się, mówił: chcę drugi raz spróbować. To mi zaimponowało.

Zapytane o to, co podczas warsztatów było dla nich cenne, przyjaciółki Amelia z Białegostoku i Emilka z Katowic zgodnie stwierdziły, że możliwość poznania techniki komunikatu zwrotnego FUKO i pomocne­go w komunikacji z innymi modelu zacho­wań Extended DISC. Brzmi specjalistycz­nie? To pojęcia ze szkoleń menedżerskich, sprzedażowych. HR-owych. Zapamiętały je, bo jak wierzą, te umiejętności mogą wyko­rzystać zarówno podczas realizacji projek­tu, jak i w codziennym życiu. Jeśli przy oka­zji jakiegoś wydarzenia, koncertu, eventu ktoś zobaczy dwie sympatyczne dziewczy­ny rozstawiające płótna, rozdające pędzle i farby i zachęcające do malowania - to za­pewne będą one. Z tak powstałych obrazów uszyją torby i sprzedadzą je na aukcjach, z których pieniądze zasilą konta placówek opiekuńczych.

Poznanie zasad negocjacji pozycyjnych i problemowych, nabranie wprawy w wy­stąpieniach publicznych czy wtajemnicze­nie w metody skutecznego fundraisera to wiedza cenna, ale prawdziwym creme de la creme tych dziesięciu dni Akademii byli go­ście, którzy przyjechali z bardzo ciekawy­mi wykładami. Ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier - prawnik, wykładowca prawa rzymskiego UJ, Arkady Rzegocki - szef służby zagranicznej RP, Jolanta Rzegocka - anglistka i kulturoznawczyni. Michał Szułdrzyński - redaktor naczelny tygodni­ka „Plus Minus”, bp prof. Jacek Grzybow­ski - filozof. - Chcemy, by te spotkania da­wały uczestnikom Akademii wielostronne spojrzenie na przestrzeń publiczną, na tema­ty dotycząc odpowiedzialności, liderstwa, zmieniania świata, by poszerzały ich hory­zonty - podkreśla Antonina Grządkowska.

Akademia Liderów od początku swej działalności wyszkoliła 205 liderów, którzy zrealizowali 143 różne projekty na rzecz swych lokalnych społeczności. W tym roku przybyło jej kolejnych trzydzieścioro mło­dych ludzi gotowych zmieniać nasz świat na lepszy Patronat nad Akademią Liderów objął tygodnik „Idziemy”.

Iwona Budziak

Tekst ukazał się w 33 (876) numerze Tygodnika „Idziemy” // 14.08.2022. Przedruk publikujemy za uprzejmą zgodą redakcji.