Nowy numer Teologii Politycznej Co Miesiąc: Bełkot - już do pobrania!

"Bełkocze ten, kto rezygnuje z uznawanej w danej wspólnocie rozmowy" - napisał we wstępie do numeru redaktor naczelny Mateusz Matyszkowicz


"Bełkocze ten, kto rezygnuje z uznawanej w danej wspólnocie rozmowy" -
napisał we wstępie do numeru redaktor naczelny Mateusz Matyszkowicz


Pobierz za darmo

Słowo wstępne redaktora naczelnego TPCM:

Arystoteles bardzo wyraźnie połączył społeczne inklinacje człowieka z jego zdolnościami komunikacyjnymi. Przeprowadził tu jednak wyraźnie rozróżnienie między całą resztą uspołecznionego świata zwierzęcego a wspólnota ludzką. Zwierzęta są w stanie komunikować wiele, jak pies poprzez szczekanie potrafi wyrazić gniew. Jedynie człowiek jest zdolny do nazywania tego, co dobre i złe, pożyteczne i bezużyteczne, wreszcie, sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Zwornikiem świata ludzkiego jest więc aksjologia, a wspólnota jest budowana na umiejętności jej komunikowania. To zakłada podstawowe porozumienie co do pojęć oraz racjonalność dyskursu publicznego, to znaczy sprowadzenie go do uznawanych w danej wspólnocie ram.

Historia naszego państwa pokazuje także, że ustanowienie takiej wspólnej aksjologicznej jest najlepszą ochroną jednostki ludzkiej przed systemami totalitarnymi. Polskie państwo podziemne lub ruch Solidarności były ustanawiane oddolnie, a łączył je nie państwowy aparat przymusu, ale wspólnota celów, ostatecznie sprowadzalna do wspólnoty wartości – uświadomionych i komunikowanych.

Bełkocze ten, kto rezygnuje z uznawanej w danej wspólnocie rozmowy.

Mateusz Matyszkowicz


Pobierz za darmo