O paradoksach polskiej drogi do nowoczesności w XIX wieku. Zapraszamy na konferencję!

Zapraszamy na konferencję pt. „Paradoksy polskiej nowoczesności w XIX wieku”, która odbędzie się dzisiaj, 20 listopada, na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW na kampusie głównym UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w Gmachu Audytoryjnym WNPiSM w sali 317. Wstęp wolny!

15.10-15.30 Otwarcie konferencji – Dariusz Karłowicz (Teologia Polityczna)

15:30-16:00 Prof. Marek Cichocki (Collegium Civitas)
Polska nowoczesność – między Niemcami i Rosją

16:00-16:30 Prof. Grzegorz Kucharczyk (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
Czy Polska wyszła z zaborów nowocześniejsza? Czy zaborcy zmodernizowali Polskę? Jaką Polskę zastali i co chcieli zrobić?

16:30-16:50 dyskusja

16:50-17:10 przerwa

17:10-17:40 Prof. Bogusław Dopart (Uniwersytet Jagielloński)
Soplicowo i jego wizja równowagi

17:40-18:10 Prof. Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski)
Polska nowoczesność a Państwo. Między Kościuszką a Mochnackim

18:10-18:40 Mgr Tomasz Herbich (Uniwersytet Warszawski)
Nowoczesny duch bez nowoczesnego państwa

18:40-19:00 dyskusja

________________

Paradoksalny charakter polskiej drogi do nowoczesności szczególnie wyraźnie odciska się w historii XIX wieku. 123 lata, dzielące III rozbiór Polski od odzyskania niepodległości w 1918 roku niemal pokrywają się z wyodrębnianym przez europejskich historyków „długim wiekiem XIX”. Mimo nieobecności suwerennego państwa polskiego na mapach Starego Kontynentu rozpoznajemy dziś „wiek pary i elektryczności”, wiek powstań narodowych, walki o wolność i pracy organicznej jako okres dynamicznych przemian – społecznych, kulturowych, gospodarczych, dotyczących tożsamości narodowej i idei politycznych w polskim społeczeństwie. Jednocześnie, ich skala i głębia do dziś oddziałuje na współczesność, w rozmaitych sferach życia odkrywa się „długie trwanie” granic zaborów, a wykorzystywane jako samoidentyfikacje lub etykiety hasła „romantyzmu” i „pozytywizmu” potrafią wciąż rozpalać dyskusje. Dlatego też na konferencji chcemy postawić pytania: o rozwój nowoczesnego narodu w warunkach braku państwowości, o to, czy zaborcy uczynili Polskę nowocześniejszą czy też jaką rolę odegrała położenie między Niemcami a Rosją.

Dołącz na Facebooku

W konferencji udział wezmą:

Marek A. Cichocki (ur. 1966) – polski filozof i politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, historyk idei politycznych, dziennikarz i publicysta, autor m.in. książek Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii (Warszawa 2018) oraz Problem politycznej jedności w Europie (Warszawa 2012)

Bogusław Dopart (ur. 1955) – literaturoznawca, profesor, kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią literatury, estetyką i metodologią badań nad romantyzmem, a także antropologią społeczną literatury i historią kultury XIX wieku. Autor m.in. książek Polski romantyzm i wiek XIX. Zarysy, rekonesanse (Kraków 2013), Romantyzm polski. Pluralizm prądów i synkretyzm dzieła (Kraków 1999)

Tomasz Herbich (ur. 1988) – absolwent filozofii, teologii i politologii, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania koncentrują się wokół historii filozofii polskiej i rosyjskiej, teologii biblijnej, filozofii religii oraz filozofii polityki. Zastępca redaktora naczelnego „Teologii Politycznej Co Tydzień”. Autor książki Pragnienie Królestwa. August Cieszkowski, Mikołaj Bierdiajew i dwa oblicza mesjanizmu (Warszawa 2018).

Grzegorz Kucharczyk (ur. 1969) – historyk, profesor nauk humanistycznych Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, specjalizujący się w historii myśli politycznej XIX i XX wieku oraz historii Niemiec. Autor m.in. książek Kulturkampf. Walka Belina z katolicyzmem 1846-1918 (Warszawa 2009), Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów 1815-1914 (Poznań 2001).

Alicja Kulecka (ur. 1956) – historyczka, profesor nauk humanistycznych. Główne dziedziny zainteresowań to nauki pomocnicze historii XIX – XX w. w tym archiwistyka, źródłoznawstwo oraz historia Polski XIX-XX w., autorka inwentarzy archiwalnych, wydawca źródeł do historii XIX i XX w. Autorka m.in. książek Ku społeczeństwu obywatelskiemu. Czas walk i polemik 1863 (Warszawa 2016), Wapno i alabaster. Biurokratyczna wizja rzeczywistości w raportach urzędowych Królestwa Polskiego 1815-1867 (Warszawa 2005).